เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไฝ่

ติดต่อ 081 370 0703

077 534 153 ต่อ 208

นายสุรศักดิ์ แพรสมบูรณ์

กู้ชีพ ทต.วังไผ่ 077-534400

แจ้งเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย
077-534-153-4 ต่อ 8

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

ระบบ E-mail

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด

สาธารณูปโภค

การบริหารงาน

การให้บริการ  

การศึกษา     

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุ... (ดู : 21)

ดูทั้งหมด

โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... (ดู : 9)

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบ... (ดู : 26)

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP